Deze website is een uitgave van Buyflex B.V. Ondanks de zorg waarmee deze website is samengesteld is het niet uitgesloten dat de verschafte informatie op enig moment, als gevolg van ontwikkelingen of gewijzigde inzichten moet worden herzien of aangevuld. Buyflex B.V. kan daarom geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de informatie op de website en de daarmee verkregen resultaten, zonder dat de bezoeker aanvullend deskundig advies heeft ingewonnen. Evenmin kan Buyflex B.V. garanderen dat adviezen en strategie├źn toepasbaar zijn op elk afzonderlijk geval.

Buyflex B.V. streeft naar permanente toegankelijkheid van de website. Niettemin behoudt Buyflex B.V. zich het recht voor om de website zonder aankondiging tijdelijk of definitief buiten gebruik te stellen. Eventuele aansprakelijkheid wegens schade wordt afgewezen

Alle informatie op deze website valt onder het auteursrecht van Buyflex B.V. Een ieder die toegang heeft verkregen tot deze wordt geacht kennis te hebben genomen van het vorenstaande.